Παγκοσμιες Χριστιανικες Μαρτυριες

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012


Ὁ Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για τον ἀποτρόπαιο και τραγικό ἀποκεφαλισμοῦ νεαρού Τυνησίου Χριστιανού και για την πλάνη του Ισλαμισμού

Πληροφορίες στην ανάρτησή μας

Αφιερωμένο στους προοδευτικούς του ΣΥΡΙΖΑ που "κόπτονται" για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων εκτός των Ορθοδόξων Χριστιανών εναντίον των οποίων έχουν κηρύξει πόλεμο᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 14ῃ Ἰουνίου 2012


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
­­
Ἡ Αἰγυπτιακή τηλεόραση προσφάτως παρουσίασε στήν παγκόσμια κοινότητα ἕνα τρομακτικό, ἀποτρόπαιο καί τραγικό video ἀποκεφαλισμοῦ διά μαχαίρας νεαροῦ Τυνησίου Χριστιανοῦ ἀπό φανατικούς κουκουλοφόρους ἰσλαμιστές πού ἀφιονισμένα διάβαζαν ἐδάφια τοῦ Κορανίου πράττοντας τό ἐγκληματικό τους ἀνοσιούργημα.
Τό ἀποτρόπαιο αὐτό γεγονός ἔγινε στήν ἄλλοτε κοσμοπολίτικη Τυνησία πού φρόντισαν οἱ λεγόμενες Δημοκρατικές δυνάμεις τῆς Δύσης ΗΠΑ, Ἀγγλία, Γαλλία καί Σία νά γκρεμίσουν στήν ἀγκαλιά τοῦ φονταμενταλιστικοῦ Ἰσλάμ πού μέ τό πρόσχημα τῆς δῆθεν Ἀραβικῆς Ἄνοιξης, ἐπιχειρεῖ τήν ἐπανίδρυση τοῦ Χαλιφάτου.
Τήν ἴδια ἀμετανόητη πρακτική ἄλλωστε ἐπιδεικνύουν οἱ συγκεκριμένοι διατάκτες τοῦ διεθνισμοῦ καί στήν περίπτωση τῆς πολύπαθης Συρίας ὅπου ἐπιμελῶς ἀποκρύπτουν ὅτι διεξάγεται ἐνδοϊσλαμικός θρησκευτικός πόλεμος μεταξύ τῶν ἀλεβίδων πού κυβερνοῦν καί πού ἀνήκουν στό σιϊτικό μετριοπαθές Ἰσλάμ καί τῶν ἐξτρεμιστῶν Σουνιτῶν πού ἀποτελοῦν τήν πλειονοψηφία τῆς χώρας οἱ ὁποίοι ἐξοπλίζονται ἀφειδῶς ἀπό τό Σουνιτικό κατεστημένο τοῦ Ἀραβικοῦ Συνδέσμου καί τό διεθνιστικό κατεστημένο τῆς Δύσης μέ προφανῆ στόχο τήν ἐνσωμάτωση καί τῆς Συρίας στό «ποθητό» Χαλιφάτο.

Δημοσιοποιοῦμε τό...

φρικῶδες video τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τοῦ νέου μάρτυρος τῆς Χριστιανικῆς πίστεως καί τό παραδίδομε σέ μαρτύριο καί μαρτυρία ὅλων τῶν ὑγιειῶς σκεπτομένων συνανθρώπων μας καί δηλώνουμε ὅτι γονυπετεῖς καί ἔνδακρεις προσκυνοῦμε καί ἀσπαζόμεθα νοερῶς τό μαρτυρικό νεανικό λείψανο καί τά τίμια καί ἄχραντα αἵματα τοῦ ἀνωνύμου νεομάρτυρος τοῦ 2012 (http://www.briefingnews.gr/ international/item/ 26372-apokefalian-ne).
Ἔκθαμβοι καί μετ’ ἀφάτου συγκινήσεως κατορθώσαμε νά παρακολουθήσωμε τό φρικτό μαρτύριο τοῦ νεαροῦ Τυνησίου Χριστιανοῦ μάρτυρος διαπιστώνοντες αὐτά πού διαβάζουμε στά μαρτυρολόγια νά σφαγιάζεται «ὡςἀμνός ἄμωμος ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτόν ἄφωνος, οὐκ ἀνοίγει τό στόμα αὐτοῦ», νά μήν ταράσσεται τό σῶμα ἀπό τόν ἀποκεφαλισμό, νά μήν ἀλλοιώνεται ἡ μορφή καί τό πρόσωπο, νά διατηρεῖ ὑπερκόσμια γαλήνη, εἰρήνη καί βεβαιότητα.
Τό γεγονός μᾶς ὑπενθύμισε ἐντόνως καί τήν ὁμοία μαρτυρική σφαγή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ρώσου νεομάρτυρος Εὐγενίου (Ροντιόνωφ), 19 ἐτῶν τόν ὁποῖον Τσετσένοι Ἰσλαμιστές ἀποκεφάλισαν τό 1996 γιατί ἀρνήθηκε νά ἀφαιρέσει τόν σταυρό πού ἔφερε ἐπάνω του (βλ. http://www.youtube.com/watch?v= iF_B0y-qNhA).
Τίθεται τό ἐρώτημα τά ἀνθρωπόμορφα τέρατα πού διαπράττουν αὐτά τά ἐγκλήματα εὐθύνονται γιά τά ἀνοσιουργήματά τους;

 Ἡ ἁπλοϊκή ἀπάντησις ναί, ἀλλοιώνει πλήρως τήν ἀλήθεια καί ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι γιά τήν κτηνώδη διαστροφή τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν εὐθύνεται ἡ κατασκευασμένη ἀπό μῖσος καί κακότητα θρησκευτική τους παραδοχή.
 
Αὐτή τούς ἐμπνέει διαχρονικά ὅπως ἀποδεικνύεται καί ὄχι γιά τούς χρόνους ἐκείνους, μέσα ἀπό τίς σοῦρες τοῦ Κορανίου 


«(Ἡ μετάνοια 9:5) «Ὅταν παρέλθωσι οἱ ἱεροί μῆνες τότε φονεύετε τούς πολυθεϊστάς ὅπου ἄν συναντήσητε, ζωγρεῖτε πολιορκοῦντες καί ἐνεδρεύοντες αὐτούς», καθώς καί μέ τή σούρα

(Ὁ Μωάμεθ 47:4-10) «Ὁπόταν συναντᾶτε τούς ἀπίστους φονεύετε καί κατασφάζετε, συγκρατοῦντες στερρῶς τά δεσμά τοῦ αἰχμαλώτου. Μετά δέ τήν κατάπαυση τῆς μάχης ἄφετε ἐαυτόν ἐλεύθερον ἤ ἀνταλλάξατε ἀντί λύτρων.
Πράττετε οὕτως ἐάν ἐβούλετο ὁ Θεός θά ἐθριάμβευε ὁ ἴδιος ἐπ’ αὐτῶν ἀλλά ὑποβάλλει ὑμᾶς εἰς τόν πόλεμον διά νά δοκιμάσει τούς μέν διά τῶν δέ. Ὁ Θεός δέν θά ἀπωλέσῃ τά ἔργα τῶν πεσόντων ἐν τῇ μάχῃ ὑπέρ πίστεως. Θά εἰσαγάγῃ αὐτούς εἰς τόν Παράδεισον ὅν ἤδη ὑπέδειξεν αὐτοῖς.
 Ὅσοι πιστοί ἐάν συνδράμετε τόν Θεόν εἰς τήν μάχην Αὐτοῦ κατά τῶν ἀπίστων καί ὁ Θεός θά συνδράμει ὑμᾶς κατευθύνων τά ὑμέτερα διαβήματα» (Πρβλ. σοῦρες Τά Λάφυρα 8:73,76. Ὁ Σίδηρος 57:10),

ὡς καί μέ τή σούρα (Ἡ Βοῦς, 2:189) «Μάχεσθε μέχρις ὅτου ἀποσοβηθῇ ἀφ’ ὑμῶν ὁ κίνδυνος τοῦ πειρασμοῦ, καί ὅταν δέν ὑπάρχῃ ἄλλη λατρεία εἰμή ἡ τοῦ μόνου Θεοῦ. Ἄν οἱ ἐχθροί θέσωσι τέρμα εἰς τάς πράξεις αὐτῶν, τότε ἄς παύσωσι αἱ ἐχθροπραξίαι, ἐκτός ἄν πρόκειται περί ἀσεβῶν», πού μέ πάθος διαβάζουν τήν φρικτή διαστροφή ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο δῆθεν εὐαρεστεῖται ὁ Πανάγιος Θεός ὁ ἀπό ἄπειρη ἀγάπη κατασκευάσας τά σύμπαντα ἐκ τοῦ μηδενός.
Τυφλωμένοι ἀπό τά ψεύδη τοῦ θρησκευτικοῦ τους συστήματος πού στόχο ἔχει τήν διά πυρός καί σιδήρου ἐπικράτηση καί κατάκτηση τῶν λαῶν, δέν βλέπουν οἱ δύστυχοι τήν ὀμορφιά τοῦ κόσμου, τήν γλυκήτητα τῶν ἀνθέων, τήν ἀπίθανη ὡραιότητα τῶν γαλαξιακῶν σχηματισμῶν, τήν ὑπέροχη ἔκφραση ἁρμονίας τῶν ὠκεανῶν, τῶν δασῶν, τῶν ποταμῶν, τῆς κτίσεως γενικότερα.
 
 Εἶναι ἐξόχως τραγικό νά πιστεύουν ὅτι ὁ Δημιουργός αὐτῆς τῆς ὡραιότητος, ὁ Θεός τῆς Διαθήκης πού δέν θέλησε τήν θυσία τοῦ Ἰσαάκ ἀλλά τήν ἀντικατέστησε μέ ἐρίφιο, νά ἀπαιτεῖ καί νά ἀποδέχεται εὐάρεστα τήν σφαγή νέων ἀνθρώπων.

 
Βέβαια στήν μαρτυρική μας χώρα ὀφείλουμε τήν ὀρθόδοξη καί ἑλληνική αὐτοσυνειδησία μας στίς χιλιάδες νεαρῶν ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν πού στά πέντε μαῦρα ἀτέλειωτα ἑκατόχρονα τῆς Ἰσλαμικῆς σκλαβιᾶς σφαγιάσθησαν γιά τήν εἰς Χριστόν πίστι καί ἐνδυνάμωσαν τήν φλόγα τῆς ἐλευθερίας.
Στά πλαίσια τοῦ Ἰσλαμικοῦ φονταμενταλισμοῦ ὅπως εὐθαρσῶς κατήγγειλε ὁ ἔγκριτος καί δυναμικός δημοσιογράφος Κώστας Χαρδαβέλας στό πολυσήμαντο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ τό Ἰρανικό Πρακτορεῖο εἰδήσεων καθώς καί δεκάδες Τουρκικά καί διεθνῆ ΜΜΕ σκορπώντας ἐνθουσιασμό στούς ἁπανταχοῦ Μουσουλμάνους διεκήρυξαν ὅτι:«Ἡ Ἄγκυρα ἀνακάλυψε τό ἐπωνομαζόμενο “Εὐαγγέλιο τοῦ Βαρνάβα”», «πού θά γκρεμίσει τόν Χριστιανισμό καί θά ἐπιφέρει παγκόσμια ἀνατροπή ἰσορροπιῶν καί πού θά διαλύσει τά θεμέλια πάνω στά ὁποῖα χτίστηκε ἡ Χριστιανική Ἐκκλησία»
Ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ κ. Ἐρτουγκρούλ Γκιουνάϊ εἶπε ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει στήν κατοχή της ἕνα χαμένο ἀντίγραφο τῆς Βίβλου ἡλικίας 1500 ἐτῶν γραμμένο μέ χρυσόσκονη πάνω σέ δέρμα στά Ἀραμαϊκά. Τά τουρκικά ΜΜΕ καί πληθώρα ἀκαδημαϊκῶν θριαμβολογοῦν ὑποστηρίζοντας ὅτι «ἡ βίβλος» πού ἀνεκάλυψαν εἶναι τό «Εὐαγγέλιο τοῦ Βαρνάβα» «ἡ μεγαλύτερη καί σημαντικότερη ἀνακάλυψη τῆς παγκόσμιας ἱστορίας». Τό συγκεκριμένο μεταφέρθηκε στό Μουσεῖο Ἐθνογραφίας τῆς Ἄγκυρας καί πρόκειται νά ἐκτεθῆ.
Θριαμβολογοῦν ὅτι μέ τό κείμενο αὐτό ἀποδεικνύεται δῆθεν ὅτι τό Ἰσλάμ εἶναι ἡ μόνη «παγκόσμια θρησκεία», ὅτι «στό ἀπόκρυφο αὐτό κείμενο», ὅπως λένε οἱ Μουσουλμάνοι, «ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ Βαρνάβας ἀποκαλύπτει πώς ὁ Χριστός ἦταν ἁπλός προφήτης καί ὄχι υἱός τοῦ Θεοῦ, πρόδρομος τοῦ ἑνός καί μοναδικοῦ Προφήτη Μωάμεθ».
Τό πόσο φαιδρό καί ἀνόητο καί γελοῖο εἶναι τό συγκεκριμένο θέμα παρέλκει νά πεῖ κανείς γιατί τέτοιο κείμενο τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Βαρνάβα πού ἔζησε τόν Α΄ αἰ. μ.Χ. καί πού συμμετεῖχε ἐνεργά στήν δημιουργία τῆς πρώτης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας καί δικαίως συγκαταριθμεῖται μεταξύ τῶν Ο΄ Ἀποστόλων (Πραξ. 4:36) καί πού ὀνομάζετο Ἰωσής καί ἀπεκλήθη ὑπό τῶν δώδεκα Ἀποστόλων Βαρνάβας, ὡς «Υἱός παρακλήσεως», στενός συνεργάτης τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου στήν Ἀποστολική τοῦ περιοδεία σέ Ἀντιόχεια, Λύστρα, Ἰόνιο, Δέρβη κλπ, πού μετεῖχε στήν Ἀποστολική Σύνοδο τῶν Ἱεροσολύμων περί τῆς περιτομῆς καί ἀνέλαβε μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο νά μεταφέρει τίς ἀποφάσεις της στούς ἐξ Ἐθνῶν Χριστιανούς, πού ἔγινε πρῶτος Ἐπίσκοπος Κύπρου καί θανατώθηκε μέ λιθοβολισμό ἀπό τούς διῶκτες του εἰδωλολάτρες, οὐδέποτε συνεγράφη ἀπό τόν ἴδιο, διότι θά τό ἐγνώριζε αὐτό ἡ πρώτη Ἐκκλησία καί στήν ὑποθετική περίπτωση πού εἶχε τό περιεχόμενο πού ἀναφέρουν οἱ Μουσουλμάνοι χαλκευτές καί δῆθεν «ἐρευνηταί» θά ἐπιχειρεῖτο τουλάχιστον ἀντίκρουση πού θά εἶχε καταγραφεῖ σέ κάποιο κείμενο ἤ ἀναφορά, ἀντιρρητικά τουλάχιστον καί πολεμικά κατά τοῦ δῆθεν «Ἀποστόλου καί μάρτυρος», ὁ ὁποῖος πράγματι κατά τίς πηγές μαρτύρησε ὡς Χριστιανός Ἐπίσκοπος καί Ἀπόστολος στήν Κύπρο, καί ἀσφαλῶς ὄχι ὑπερασπιζόμενος ἕνα ψέμμα καί μία ἀπάτη πού ὁ ἴδος μάλιστα εἶχε ἀποκαλύψει. Παραδόξως ὅμως γιά τούς «ἀγαπητούς» Μουσουλμάνους σέ κανένα κείμενο τῶν πρώτων αἰώνων τῆς Χριστιανοσύνης ἤ τῶν Ἀπολογητῶν Πατέρων δέν ὑφίσταται ἡ παραμική νῦξις τέτοιου θέματος.
Εἶναι ἑπομένως πασίδηλο λογικῶς καί ἐπιστημονικῶς ὅτι προκείται περί γελοίας κατασκευῆς ὅπως τά ἄλλα δῆθεν «ἀπόκρυφα» τοῦ Σιωνιστικοῦ μπλόγκ «Εὐαγγέλιο Ἰούδα», «Εὐαγγέλιο Μαγδαληνῆς», «Εὐαγγέλιο Θωμᾶ», καί ούκ ἔστιν ἀριθμός.  


 Τό κρίσιμο ἐρώτημα πού δέν μπορεῖ νά ἀπαντήσει ὁ δύστυχος Ἰσλαμισμός εἶναι τό ἀκόλουθο: 
Ποῖος λέγει τήν ἀλήθειαν;
 Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Θεάνθρωπος, πού ἐγεννήθη στόν κόσμον αὐτόν ὑπερφυσικῶς, διά τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ καί ὄχι κατά τήν φυσικήν ὁδόν τῶν ἀνθρώπων ὅπως ἀποδέχεται καί διακηρύσσει πλήρως καί ὁ Μωάμεθ στό Κοράνιόν του, καί τοῦ ὁποίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τό κήρυγμα ἀποτελεῖ συμπλήρωσιν καί ὁλοκλήρωσιν τῆς εἰς τούς Προφήτας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γενομένης ὑπό τοῦ Θεοῦ Ἀποκαλύψεως, ὁ δέ Λόγος Του καί ἡ Ἀνάστασίς Του μᾶς δίδεται ἀψευδής διά τῶν μέ τόν θάνατο τους μαρτυρησάντων τήν Ἀλήθειαν ἤ ὁ λόγος καί οἱ πεποιθήσεις ἑνός κοινοῦ ἀνθρώπου τοῦ Ἄραβα ἐμπόρου Μωάμεθ υἱοῦ τοῦ Ἀμπνταλάχ καί τῆς Ἄμινα Μπίντ Οὐαχάμπ, πού ἔζησε ἑξακόσια χρόνια μετά τόν Ἰησοῦν Χριστόν καί πού γεννήθηκε ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γεννιοῦνται κατά φύσιν καί πού ἀνατρέπουν πλήρως καί οὐσιαστικῶς ὅλον τό περιεχόμενον τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ διά τῶν προφητῶν καί τοῦ ἐνσαρκωθέντος, σταυρωθέντος καί ἀναστάντος Υἱοῦ Του, Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ;
Ὅταν ληφθῇ ἐπιπροσθέτως ὅτι ὁ Μωάμεθ ὑπ’ οὐδενός ἐπροφητεύθη διότι ὁ ἰσχυρισμός του στή σούρα τοῦ Κορανίου 

(Πολεμική παράταξη 61:6)
 «Ὁ δέ Ἰησούς Υἱός τῆς Μαριάμ εἶπε πρός τόν λαόν αὐτοῦ Ὦ υἱοί Ἰσραήλ ἐγώ εἰμί Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ πεμφθείς πρός ὑμᾶς ὅπως κυρώσω τήν πρό ἐμοῦ ἀποσταλεῖσαν Πεντάτευχον καί εὐαγγελίσωμαι ὑμῖν τήν ἔλευσιν ἑτέρου Ἀποστόλου μετ’ ἐμέ οὗ τό ὄνομα Ἀχμέτ»
 καθώς καί ἡ θέσις τῶν Μουσουλμάνων ἑρμηνευτῶν ὅτι δῆθεν στό Εὐαγγελικό ἐδάφιο Ἰω. 16, 7
 «Ἐάν μή ἀπέλθω ὁ Παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρός ὑμᾶς, ἐάν δέ πορευθῶ πέμψω αὐτόν πρός ὑμᾶς»
 ὑπῆρχε ἀρχικά ἡ λέξις περικλυτός καί ὄχι Παράκλητος ἡ ὁποία σημαίνει ἔνδοξος καί εἶναι συνώνυμος τῆς κορανικῆς λέξεως Ἀχμέτ εἶναι ἐντελῶς ἀνάξια ἀντικρούσεως διότι προσκρούουν στήν ἐπί ἕξι αἰῶνες μέχρι τῆς ἐμφανίσεως τῆς δῆθεν «ἀποκαλύψεως» τοῦ Κορανίου, χριστιανική πίστη, Οἰκουμενικές Συνόδους, θεολογία, συγγραφική δραστηριότητα, παγχριστιανική πεποίθηση καί ἐπιστήμη καί μάλιστα στήν κοινή λογική διότι εἶναι ἐντελῶς ἀδιανόητο νά ἀνέμενε ὁ Θεός ἕξι ὁλοκλήρους αἰῶνες ἀπό τήν
ὑπερφυσική ἐνσάρκωση, δράση καί παρουσία τοῦ Μεσσίου καί ἀνάληψή του στούς οὐρανούς γιά νά ἀποστείλει τήν δῆθεν σφραγίδα πάντων τῶν προφητῶν δηλαδή τόν κοινόν ἄνθρωπον Μωάμεθ. 

 Ἀντιθέτως ὁ ἀληθινός Παράκλητος, τό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό Πανάγιον Πνεῦμα ἐπεφοίτησε πενήντα μέρες μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί δέκα μετά τήν ἀνάληψη Του στούς μαθητάς καί Ἀποστόλους Του ἱδρύοντας τήν Ἐκκλησία Του πού εἶναι τό σῶμα Του μέ ἐκεῖνον κεφαλή, ἐνδυναμώνοντας τούς κρυβομένους καί τρομοκρατημένους μαθητάς τοῦ Χριστοῦ γιά νά κηρύξουν σέ ὅλο τόν κόσμο τό Εὐαγγέλιο τῆς υἱοθεσίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Θεό Πατέρα καί νά ἀδιαφορήσουν γιά τήν προσωπική τους τύχη καί γιά τά τρομακτικά βάσανα καί τελικά τόν μαρτυρικό καί ἐπώδυνο θάνατο, πού θά «κέρδιζαν» ἀπό ὅλη αὐτή τήν πνευματική προσπάθεια.
 

Ὅταν ληφθῆ ἐπίσης ὑπ’ ὄψιν ὅτι ὁ Μωάμεθ κατά τά ἀνωτέρω ἐπέβαλε τήν θρησκεία του μέ τήν βία, τόν θάνατο καί τήν ἐξουσία ὅπως περίτρανα ἀποδεικνύεται καί σήμερα καί τό κυριώτερον ἐάν ἦσαν ἀληθεῖς οἱ δῆθεν ἀποκαλύψεις πού ἐγένοντο σέ αὐτόν ἀπό τόν φερομένον σάν ἀρχάγγελον Γαβριήλ, θά ἔπρεπε ὁ Θεός νά εἶναι ἐντελῶς παράφρων, ἐφ’ ὅσον ἄλλα ἐκήρυσε καί ἀπεκάλυπτε ἐπί αἰῶνες στό ἀνθρώπινον γένος καί ἑξακόσια χρόνια μετά τήν τελευταίαν του ἀποκάλυψιν «μετέβαλε γνώμην» καί ἄλλαξε ῥιζηδόν τήν περί τοῦ Ἑαυτοῦ του γνωστοποίηση.
Ἐπειδή ὅμως αὐτό εἶναι βλασφημία καί ὕβρις κατά τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ὅπως τό μεγαλειῶδες σύμπαν, «τό ἔργον τῶν χειρῶν Του» ἀποδεικνύει μέ τήν ὑπερμαθηματικήν ἀκρίβειαν τῶν δισεκατομμυρίων γαλαξιακῶν σχηματισμῶν εἶναι ἡ πανσοφία, εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἀλήθεια, εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἀγάπη, λογικῶς  εἶναι ἐντελῶς  ἀδύνατον νά ἔχει συμβεῖ καί κατά λογική ἀκολουθία τό συμπέρασμα πού ἐξάγεται εὐχερῶς εἶναι, ὅτι ὁ κοινός ἄνθρωπος Μωάμεθ διεμόρφωσε ἑξακόσια χρόνια μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας, σκέψεως καί ἀντιλήψεως τό θρησκευτικό του σύστημα πού ἀποτελεῖ συμπίλημα ἀρχαίων ἀραβικῶν θρησκευτικῶν δοξασιῶν ἰουδαϊκῶν καί χριστιανικῶν ἀντιλήψεων καί τό χρησιμοποίησε γιά νά συνενώσει τίς Ἀραβικές φυλές τῆς ἐποχῆς του καί γιά νά   δημιουργήσει τό θεοκρατικό, ἡγεμονικό του καθεστώς, κατακτώντας τήν ἐξουσία καί δημιουργώντας κράτος.
 

 Ὡς ἐκ τούτων ὁ Ἰσλαμισμός ἀποτελεῖ βαθυτάτη πλάνη καί ἡ θρησκευτική παραδοχή αὐτοῦ δέν ἀποτελεῖ ἀποκάλυψη τοῦ ζῶντος Θεοῦ ἀλλά ἀνθρωποπαθές κατασκεύασμα πού οὐδεμία σχέση ἔχει μέ τήν ἀλήθεια τοῦ ἀποκαλυφθέντος στήν Παλαιά Διαθήκη Δημιουργοῦ τοῦ σύμπαντος κόσμου Ἑνός καί μοναδικοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ, στούς γενάρχες τοῦ ἑβραϊκοῦ ἔθνους Ἀβραάμ, Ἰσαάκ, Ἰακώβ καί ἐξαιρέτως στόν Προφήτη Μωϋσῆ καί κατά τήν Καινή Διαθήκη ἐνσαρκωθέντος ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Λόγου Αὐτοῦ σέ ἐκπλήρωση τῶν ἀνά τούς αἰώνας προφητειῶν γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου. Ἑπομένως ὅσα ψευδοκείμενα καί ἄν κατασκευάσουν καί ὅσους μάρτυρες Χριστοῦ καί ἄν ἀποκεφαλίσουν σάν ὄργανα τοῦ Διαβόλου τήν ἀλήθεια τοῦ ἑνός καί μόνου Θεοῦ τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποτέ δέν θά μπορέσουν νά ἀπομειώσουν καί νά συσκοτίσουν.


Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 http://anavaseis.blogspot.gr/

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009


ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ, ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟ ΠΑΡΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥΣ, ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

Μέσα σ΄αυτήν την αθεϊστική λαίλαπα, ας δείξουμε με θάρρος την ορθόδοξη ταυτότητά μας. Θέλουν να μας βγάλουν το σταυρό; Ας τον φοράμε όλοι πάνω μας κι ας μη μείνει κανένα σπίτι χωρίς εσταυρωμένο! Εδώ κάποιοι δίνουν το αίμα τους για το σταυρό, εμείς τι κάνουμε για το Χριστό μας;Μετά τη φασιστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, άρχισαν η μία μετά την άλλη οι διάφορες αθεϊστικές ομάδες να μάχονται εναντίον κάθε ιερού και όσιου στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας και να συναγωνίζονται σε μένος κατά των αυτονόητων δικαιωμάτων των Ορθόδοξων Ελλήνων. Τη σκυτάλη , μετά το παρατηρητήριο του Ελσίνκι , πήρε φυσικά ο Σύριζα, αλλά και ο «Συνήγορος του Πολίτη» (ποιου αλήθεια πολίτη, πάντως σίγουρα όχι του ΄Ελληνα που έχει πρώτιστα χρέος να προστατέψει !!) που δεν ντράπηκε να ζητήσει να γίνει προαιρετική η πρωινή προσευχή και ο εκκλησιασμός στα σχολεία με το πρόσχημα δήθεν της προστασίας των δικαιωμάτων των αλλόθρησκων μαθητών.

Μέσα σ΄αυτήν την αθεϊστική λαίλαπα, ας δείξουμε με θάρρος την ορθόδοξη ταυτότητά μας. Θέλουν να μας βγάλουν το σταυρό; Ας τον φοράμε όλοι πάνω μας κι ας μη μείνει κανένα σπίτι χωρίς εσταυρωμένο! Εδώ κάποιοι δίνουν το αίμα τους για το σταυρό, εμείς τι κάνουμε για το Χριστό μας; 

Και ας μην πούμε ότι σήμερα είναι άλλοι καιροί και δεν υπάρχουν αγωνιστές και μάρτυρες! Για ενίσχυσή μας, ας διαβάσουμε το βίο ενός σύγχρονου μάρτυρα.
--------------------------
 Ευγένιος Ροντιόνωφ, 19χρονος νεομάρτυρας των ημερών μας. 
Αποκεφαλίστηκε το 1996 τη μέρα που γινόταν 19 ετών διότι δεν δέχτηκε να βγάλει τον Σταυρό από τον λαιμό του!
Νεομάρτυρας Ευγένιος Ραντιόνωφ:
Μαρτύρησε στις 23 Μαΐου 1996

Τα παρακάτω σύντομο συναξάρι αποτελεί ένα ευλαβικό
αφιέρωμα από: http://www.impantokratoros.gr/BDC5C441.el.aspx


Η μετάφραση του ρωσικού κειμένου λήφθηκε από την ιστοσελίδα: http://www.peoples.ru/state/sacred/rodionov/


Ο Άγιος Νεομάρτυρας Ευγένιος Ροντιόνωφ γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1977 κοντά στη Μόσχα, και συγκεκριμένα στο χωριό Κουρίλοβο, στην περιοχή της πόλεως Παντόλσκ. Ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειας και βαπτίστηκε Ορθόδοξος Χριστιανός κατά την παιδική του ηλικία. Η μητέρα του ονομάζεται Λιουμπόβ (=αγάπη) Βασίλιεβνα.


Το 1989 η γιαγιά του πήρε τον μικρό Ευγένιο και τον πήγε στην Εκκλησία, για να εξομολογηθεί για πρώτη φορά και να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Ο ιερέας πρόσεξε ότι το παιδί δε φορούσε Σταυρό και κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης του φόρεσε ένα Σταυρό, τον οποίο ο μικρός Ευγένιος δεν τον έβγαλε ποτέ από πάνω του. Μάλιστα έφτιαξε ένα χονδρό κορδόνι και τον πέρασε εκεί. Η μητέρα του, όταν είδε ότι φορούσε Σταυρό, τον προέτρεψε να τον βγάλει, διότι, όπως είπε, θα τον περιγελάσουν οι συμμαθητές του. Ο Ευγένιος δεν απάντησε, αλλά και δεν την υπάκουσε.


Όταν τελείωσε τις σπουδές του το 1994, εργάστηκε ως επιπλοποιός, επάγγελμα που του απέφερε πολλά έσοδα. Στις 25 Ιουνίου του 1995 παρουσιάστηκε στο Στρατό και μετά τη βασική του εκπαίδευση, στις 13 Ιανουαρίου του 1996, τοποθετήθηκε στα συνοριακά φυλάκια Τσετσενίας -Ηγκουερίνας. Ακριβώς ένα μήνα μετά, στις 13 Φεβρουαρίου του 1996, αιχμαλωτίστηκε.


Η αιχμαλωσία έγινε ως εξής: η στρατιωτική υπηρεσία έστειλε τέσσερις στρατιώτες-μεταξύ των οποίων και τον Ευγένιο-να κάνουν ελέγχους στα αυτοκίνητα που διέρχονταν από ένα συγκεκριμένο δρόμο. Δυστυχώς, οι αρμόδιοι έστειλαν τους στρατιώτες χωρίς να υπάρχει καμιά προηγούμενη οργάνωση (δεν υπήρχε καν φωτισμός) και καμιά ασφάλεια. Από αυτόν το δρόμο περνούσαν πολύ συχνά Τσετσένοι μεταφέροντας όπλα, αιχμαλώτους και ναρκωτικά. Τη νύχτα εκείνη πέρασε από εκείνο το δρόμο ένα ασθενοφόρο. Όταν οι στρατιώτες το σταμάτησαν για έλεγχο, ξαφνικά μέσα από αυτό πετάχτηκαν πάνω από δέκα Τσετσένοι, πολύ καλά οπλισμένοι. Ακολούθησε συμπλοκή και οι Τσετσένοι συνέλαβαν και τους τέσσερις στρατιώτες. Αυτό έγινε στις 3 τη νύχτα. Στις 4 η ώρα ήρθαν άλλοι στρατιώτες για αλλαγή φρουράς• φυσικά δεν τους βρήκαν και κατάλαβαν αμέσως τι είχε συμβεί. Μετά από λίγες μέρες η υπηρεσία του στρατού ενημέρωσε τους γονείς των στρατιωτών για την εξαφάνισή τους.


Η μητέρα του Ευγένιου κατάλαβε ότι δεν πρόκειται για εξαφάνιση, αλλά για αιχμαλωσία, και πήγε με κίνδυνο της ζωής της στην Τσετσενία, για να βρει το παιδί της. Έφτασε στην πόλη Χαγκαλά και μετά από πολλές προσπάθειες ήρθε σε επαφή με τους αρχηγούς διαφόρων αντάρτικων ομάδων της Τσετσενίας προσπαθώντας να μάθει για την τύχη του Ευγένιου, διότι γνώριζε ότι οι Τσετσένοι δε σκοτώνουν αμέσως τους αιχμαλώτους, αλλά περιμένουν μήπως πάρουν λίτρα και τους ελευθερώσουν. Οι ίδιοι οι Τσετσένοι της είπαν ότι ο γιος της ζούσε, αλλά ήταν αιχμάλωτος και σιώπησαν με νόημα προσπαθώντας να υπολογίσουν πόσα χρήματα μπορούσαν να αποσπάσουν από αυτήν. Εκείνον τον καιρό ένας ζωντανός στρατιώτης αιχμάλωτος στοίχιζε 10.000 δολάρια, ενώ ένας αξιωματικός 50.000. Όταν κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται να κερδίσουν αρκετά χρήματα, αποφάσισαν να τον σκοτώσουν. Η μητέρα του πήγε παντού για να τον ψάξει, πέρασε από χωριά, από δρόμους με νάρκες, από μέτωπα συγκρούσεων, γνώρισε πολλούς αξιωματικούς Τσετσένους και, όπως η ίδια λέει, «πέρασα από όλους τους κύκλους του Άδη».


Από την πρώτη μέρα της αιχμαλωσίας του Ευγένιου, που διήρκησε 100 ημέρες, οι αντάρτες, επειδή είδαν ότι φοράει Σταυρό, προσπάθησαν να τον κάμψουν ψυχικά, ώστε να καταφέρουν – αν ήταν δυνατόν - να τον αναγκάσουν να αρνηθεί την πίστη του, να βγάλει το Σταυρό, να γίνει μουσουλμάνος και να τον κάνουν δήμιο και φονιά των άλλων Ρώσων αιχμαλώτων. Ο Ευγένιος, βέβαια, αρνήθηκε όλες τις προτάσεις και, παρά τους συνεχείς ξυλοδαρμούς, τα πάμπολλα βασανιστήρια και τις υποσχέσεις ότι θα ζήσει αν βγάλει το σταυρό του, δεν μπόρεσαν να τον κάμψουν. Αργότερα, οι ίδιοι οι αρχηγοί των ανταρτών είπαν στη μητέρα του: «εάν ο γιος σου γινόταν σαν ένας από εμάς, δε θα τον αδικούσαμε».


Στις 23 Μαΐου του 1996, δηλαδή την ημέρα των γενεθλίων του, πήραν τους τέσσερις αιχμαλώτους στρατιώτες, μεταξύ των οποίων και τον Ευγένιο, για να τους σκοτώσουν. Πρώτα σκότωσαν τους τρεις συναιχμαλώτους του. Έπειτα, πρότειναν για τελευταία φορά στον Ευγένιο να βγάλει το Σταυρό λέγοντας ότι «ορκιζόμαστε στον Αλλάχ ότι θα ζήσεις». Ο Ευγένιος και πάλι αρνήθηκε και τότε υπέστη το φρικτό του μαρτύριο. Τον έσφαξαν με μαχαίρι κόβοντας εντελώς το κεφάλι του, αλλά δεν τόλμησαν να βγάλουν το Σταυρό από το λαιμό του. Τον έθαψαν μεν με το σταυρό, αλλά χωρίς το κεφάλι.


Τελικά, η μητέρα του βρήκε τον Ευγένιο μετά από εννέα μήνες. Και πάλι ζήτησαν οι Τσετσένοι 4000 δολάρια για να της δώσουν το λείψανο. Της έδωσαν και βιντεοκασέτα με το μαρτύριο του γιου της και της διηγήθηκαν οι ίδιοι την πορεία της αιχμαλωσίας του και τα βασανιστήρια. Η μητέρα του Ευγένιου πούλησε το διαμέρισμά της και ό,τι άλλο μπορούσε, μέχρι και ρούχα, για να μπορέσει, αφενός μεν να δώσει τα λίτρα, αφετέρου δε να ανταπεξέλθει στα έξοδα εκταφής, ειδικού φέρετρου, μεταφοράς κλπ., τα οποία δεν ήταν και λίγα.


Τελικά στις 20 Νοεμβρίου του 1996 μετέφερε το λείψανο στο χωριό τους και το έθαψε στο κοιμητήριο. Μετά από λίγες μέρες ο πατέρας του Ευγένιου πέθανε δίπλα στο μνήμα από τη λύπη του. Αμέσως, σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας ο άγιος μάρτυρας Ευγένιος άρχισε να εμφανίζεται και να κάνει θαύματα. Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες μαρτυρίες και θαυμαστές επεμβάσεις:


Ένα κοριτσάκι που έμενε σε Ορθόδοξο ορφανοτροφείο διηγήθηκε ότι της εμφανίστηκε κάποτε ένας ψηλός στρατιώτης με κόκκινο μανδύα, ο οποίος της είπε ότι είναι ο Ευγένιος, την έπιασε από το χέρι και τη οδήγησε στην Εκκλησία. Το κοριτσάκι λέει: «παραξενεύθηκα που φορούσε κόκκινο μανδύα, διότι οι στρατιώτες δε φορούν σήμερα τέτοιο μανδύα, και σκέφτηκα ότι αυτός πρέπει να είναι ο μανδύας του μάρτυρα».
Σε πολλές Εκκλησίες έχουν δει ένα στρατιώτη με πύρινο μανδύα, ο οποίος βοηθάει τους αιχμαλώτους στην Τσετσενία να δραπετεύσουν από την αιχμαλωσία τους και να διαφύγουν από κάθε κίνδυνο, όπως νάρκες κλπ.
Σε ένα νοσοκομείο τραυματιών πολέμου οι τραυματισμένοι στρατιώτες πιστοποιούν ότι έναςάγιος μάρτυρας Ευγένιος τους βοηθάει, ειδικά όταν πονάνε πολύ. Όταν κάποιοι από αυτούς πήγαν στο Ναό του Σωτήρος στη Μόσχα, είδαν την εικόνα του μάρτυρα και αναγνώρισαν αυτόν που τους βοήθησε.
Το στρατιώτη με τον κόκκινο μανδύα τον γνωρίζουν και οι φυλακισμένοι. Κυρίως βοηθάει τους πολύ καταβεβλημένους και συντετριμμένους ψυχικά λόγω της φυλακίσεως τους.
Το 1997 με ευλογία του Πατριάρχη Αλεξίου εκδόθηκε ένα βιβλίο με τίτλο «Νέος μάρτυς του Χριστού στρατιώτης Ευγένιος». Ένας ιερέας ονόματι Βαντίμ Σκλιαρένσκο από το Ντνεποπετρόφκ έστειλε στο Πατριαρχείο μία αναφορά όπου έγραφε ότι το εξώφυλλο του βιβλίου με τη φωτογραφία του αγίου μυροβλύζει.
Μετά από τρία χρόνια και τρεις μήνες ο αρχηγός και όλη η ομάδα του, οι σφαγείς του Ευγένιου, σκοτώθηκαν από τους ίδιους τους Τσετσένους μετά από εμφύλιες αντιπαραθέσεις.
Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά περισσότερο την ημέρα του Μαρτυρίου του, στις 23 Μαΐου, έρχονται για προσκύνημα στο τάφο του πολλοί πιστοί και αναφέρονται πολλά θαύματα.
Aς τον παρακαλούμε να πρεσβεύει και για μας, να έχουμε θάρρος να ομολογούμε την πίστη μας, κάθε μέρα της ζωής μας...
Αναρτήθηκε από ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

-------------------

Βαστάζοντας τον σταυρό στα ξεχασμένα γκουλάγκ της Βόρειας ΚορέαςΑπό 9 έως 19 ετών, ο Kang Ch'orhwan έγινε μάρτυρας του θανάτου χιλιάδων από την πείνα, τα βασανιστήρια και τις δημόσιες εκτελέσεις σε ένα από τα κέντρα κράτησης της Βόρειας Κορέας για τους πολιτικούς κρατούμενους. Ανάμεσά τους ήταν (και συνεχίζουν να είναι) χιλιάδες χριστιανοί, καθώς για το Κομμουνιστικό καθεστώς η πίστη θεωρείται ανατρεπτική.
Επειδή οι αρχές τιμωρούν όχι μόνο τους ‘κατηγορούμενους’ αλλά και τις οικογένειές τους έως και τρεις γενιές, ο Ch'orhwan ήταν φυλακισμένος για ψευδείς κατηγορίες για δήθεν κατασκοπεία που έκανε ο…παππούς του. Στο στρατόπεδο κράτησης, είδε χριστιανούς να τιμωρούνται επειδή προσεύχονταν. Τους είχε απαγορευτεί να κοιτάζουν στον ουρανό και τους ξυλοκοπούσαν μόνο και μόνο αν σήκωναν τα μάτια τους από το έδαφος.
«Καθώς οι χριστιανοί δεν ήταν δυνατόν ποτέ να βγουν ζωντανοί από εκεί, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί έβαζαν οι ίδιοι τους εαυτούς τους εκουσίως σε αυτήν την βάναυση κατάσταση των στρατοπέδων συγκέντρωσης, όταν θα μπορούσαν να σταλούν πίσω στα σπίτια τους με μια απλή άρνηση του αόρατου Θεού τους»,
κατέθεσε ο Ch'orhwan ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας το 1999.
Οι χριστιανοί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Βόρειας Κορέας κάθε μήνα υποβάλλονταν σε βασανιστήρια και εκτελέσεις, λέει η Suzanne Scholte, πρόεδρος του Defense Forum Foundation. Το καθεστώς, λέει, προβάλει τη δική του «Αγία Τριάδα»: τον αποβιώσαντα πρώην Πρόεδρο Kim Il Sung, ως τον «Πατέρα», τον προσφάτως αποβιώσαντα γιο του Πρόεδρο Kim Jong-il, ως τον «Υιό» και την επίσημη ιδεολογία Juche(μεταφράζεται ως «αυτοδυναμία»), ως το «Άγιο Πνεύμα».
Σχ. ΚΟ: Τα παιδιά στη Βόρεια Κορέα από νωρίς κατηχούνται στο κομμουνιστικό αθεϊστικό σύστημα. Για παράδειγμα, σε λεξικό της Βόρειας Κορέας στο λήμμα «Εκκλησία» αναφέρεται : "Μια οργάνωση που απλώνει δηλητηριώδεις αντικυβερνητικές ιδέες για να αφαιρεθούν τα δικαιώματα του λαού, μεταμφιεζόμενη ως θρησκευτική δραστηριότητα."
Επίσης:
Αγία Γραφή: «Ένα βιβλίο που γράφτηκε από τη ψεύτικη χριστιανική θρησκεία για να εξαπατήσει».
Παράδεισος: «Ένας ψεύτικος κόσμος που δημιουργήθηκε για να ξεγελάσουν ή να πουν ψέματα ότι ένα άτομο θα ζήσει καλύτερα μετά από το θάνατο».
Ιησούς: «Είδωλο αυτής της πίστης που προτείνει ότι είναι ο γιος του Θεού».

Οι φυλακισμένοι δεν μπορούν να αντέξουν την φρίκη των εκτελέσεων θεωρούνται άπιστοι στο κόμμα και τιμωρούνται με ηλεκτροπληξία, που οδηγεί συχνά στο θάνατο. Άλλοι στέλνονται στην απομόνωση σε κιβώτια που είναι τόσο στενά ώστε γίνονται μόνιμα παράλυτοι στα πόδια.
Οκτώ χριστιανοί που εργάζονταν σε εργοστάσιο τήξης της φυλακής πέθαναν ακαριαία όταν λιωμένο σίδηρο χύθηκε επάνω τους, έναν προς έναν, επειδή αρνήθηκαν αποκηρύξουν την πίστη τους, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα Soon Ok Yi, ο οποίος επίσης κατέθεσε ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας. Είχε υποστεί έξι χρόνια βασανιστηρίων πριν αφεθεί ελεύθερος και δραπετεύσει για τη Νότια Κορέα, όπου και έγινε χριστιανός. (Σχ. ΚΟ: Ολόκληρη η μαρτυρία του Soon Ok Yi θα παρουσιαστεί, Θεού θέλοντος, προσεχώς, όπως και άλλα άρθρα για το καθεστώς της Βόρειας Κορέας, στο οποίο το ΚΚΕ, με επίσημη ανακοίνωσή του με αφορμή τον θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ιλ, «στέκεται αλληλέγγυο».)
Περίπου 100.000 από περίπου 500.000 Χριστιανούς της Βόρειας Κορέας έχουν φυλακιστεί για την πίστη τους, σύμφωνα με τον Paul F. Schotchmer του Ομίλου Sentinel. Επίσης, περίπου οι μισοί από τους περίπου 100.000 έως 300.000 Βορειοκορεάτες πρόσφυγες στην κινεζική πλευρά των συνόρων είναι πιστοί χριστιανοί, ως αποτέλεσμα της προσέγγισής τους από χριστιανούς εργαζόμενους, λέει ο Douglas Shin της οργάνωσης Exodus 21.
Οι πρόσφυγες ζουν μέσα στον τρόμο των κινεζικών αρχών, που προσλαμβάνουν κυνηγούς επικηρυγμένων για να συλλάβουν και να τους στείλουν πίσω στη Βόρεια Κορέα, όπου τους περιμένει φυλάκιση και θάνατος από πείνα, ασθένειες, ή βασανιστήρια.
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναγωστες

free counters

Ημερολογιον 2013

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"